برگزاری آزمون جامع زبان فارسی

برگزاری آزمون جامع زبان فارسی با ارائه گواهی نامه معتبر توسط مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
جهت اطلاع از شرایط و زمان آزمون به اطلاعیه ذیل مراجعه گردد.


چاپ